Kompetence senátora v kontextu práv seniorůSenát jako zákonodárný orgán v rámci své kompetence schvaluje zákony přijaté Poslaneckou sněmovnou.

Dále mají senátoři možnost podávat návrhy na zrušení předpisů Ústavnímu soudu. Právě Ústavní soud je potom oprávněn předpis zrušit a to pokud shledá, že zákon porušuje ústavně zaručená práva. Mezi ústavně zaručená práva je možné zařadit i práva seniorů, která vycházejí ze základního ústavního práva na důstojný život.

Za práva seniorů v ústavní rovině můžeme považovat tyto:

·         Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

·         Právo na pomoc v hmotné nouzi, která je nezbytná pro zjištění základních životních podmínek.

·         Právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění.

Jako senátor budu dbát na to, aby právní úprava, která bude posuzována v Senátu, respektovala práva seniorů.

Jako senátor nemohu ovlivnit kvalitu a rozsah služeb pro seniory na úrovni obcí a krajů. Domovy pro seniory, hospice, sociálně aktivizační služba, poradenství, pečovatelská služba a osobní asistence, jsou v kompetenci kraje a obcí. Jako senátor nebudu mít právo do nich zasahovat, ale budu se věnovat potřebám seniorů jako občan a poskytovatel právního poradenství v místě, kde působím.